Испрати по е-пошта

Формулари

Формулари и обрасци
Формулари:

Со Решение за одобрување бр 02-2151/1 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија ги одобро следните формулари изработени од страна на ОПЕЕ согласно правилата за пазар на ел. енергија:

- Барање за регистрација учесник на пазар (Word Doc.)
- Барање за регистрација на балансна група и на балансно одговорна страна (БОС) (Word Doc.)
- Барање за укинување статус на балансно одговорна страна (БОС)
- Барање за пренесување на балансна одговорност (Word Doc.)
- Образец за известување на реализираните количества на електрична енергија
- Образец за набавка/испорака на електрична енергија 
- Регистар на учесници на Пазар на електрична енергија
- Регистар на учесници на дневен Пазар на електрична енергија
- Барање за регистрација на дневен Пазар на електрична енергија
- Регистар на балансно одговорни страни (БОС)