Испрати по е-пошта

Подружница Оператор на електропреносен систем

Оператор на електропреносен систем
Оператор на електропреносен систем во структурата на АД МЕПСО е систематизиран како подружница...
Оператор на електропреносен систем во структурата на МЕПСО е систематизиран како подружница чија основна функција и обврска е оперативно управување со националниот електропреносен систем.

Оваа функција ОЕПС ја врши преку Одделот за управување и со користење на уредите и опремата за оперативно управување. За логистиката, одржувањето и за развојот на управувањето со електро-енергетскиот систем се грижи Одделот за техничка Информатика. 

Оддел за управување со електропреносниот систем

Оддел за техничка информатика


Тарифа за пренос на електрична енергија за 2018 година (УП1 бр.08-39/18 од 29.06.2018) донесена од РКЕ