Испрати по е-пошта

Публикации, студии, брошури, годишни извештаи

Публикации на МЕПСО
Концепти за развој на преносната мрежа во одделни региони за долгорочен период

Студија за проценка на вкупните трошоци за интегрирање на ОИЕ во ЕЕС на Македонија

Студија за прогноза на биланс на ЕЕ

Интервју на Ненад Јовановски, генерален директор на МЕПСО за „Вечер“ 5 јануари 2017 година

Интервју на Ненад Јовановски, генерален директор на МЕПСО за Енергетика.НЕТ, ноември 2016 година

Студија за развој на преносната мрежа 2010-2020 година

Годишен извештај за 2014 година на МЕПСО

Годишен извештај за 2013 година на МЕПСО 

Годишен извештај за 2012 година на МЕПСО 

Годишен извештај за 2011 година на МЕПСО 

Годишен извештај за 2010 година на МЕПСО 

Годишен извештај за 2009 година на МЕПСО   

Годишен извештај за 2008 година на МЕПСО 

Брошура за енергетска ефикасност

10 години МЕПСО 

Брошура за МЕПСО

План за јавни набавки 2018 година

Интервју на Ненад Јовановски, генерален директор на МЕПСО за Енергетика.НЕТ, ноември 2016 година
Интервју на Ненад Јовановски, генерален директор на МЕПСО за Енергетика.НЕТ, ноември 2016 година