Испрати по е-пошта

Публикации

Публикации на МЕПСО

Студијата е изработена во рамки на WBIF грантот за поддршка на „интелигентни мрежи“ во МЕПСО, обезбеден од страна на ЕБОР.
Изработувач на Студијата е DNV GL Energy Advisory GmbH (KEMA).
Електричните возила се неминовност; во моментов се дискутира и се прават различни претпоставки за нивниот број, но и кој од различните концепти ќе стане доминантен во блиска иднина. Очекувањата се дека во скоро време бројот на електрични возила значително ќе се зголеми. Секоја нова технологија која се имплементира, а претставува потрошувач на електрична енергија, има влијание на самата електроенергетска мрежа. Оваа Студија го истражува влијанието на преносната мрежа - идентификација на потребните надградби на електричните мрежи, како и можности за интелигентна интеграција на електричните возила. Тоа подразбира двонасочно интеракција на возилата и мрежите: искористување на батериите за обезбедување на дефицитарните системски услуги и придонес за зголемување на инсталираниот капацитет на ОИЕ. Интелигентната интеграција на електричните возила во електроенергетскиот систем се карактеризира со бројни позитивни влијанија на преносната мрежа:
 можност електричните возила да обезбедат системски услуги во однос на балансирањето на системот,
 системот има подобрена способност за апсорпција на енергијата од обновливите извори,
 т.н. „пеглање“ на оптоварувањето во системот - намалување на потрошувачката во периодите на врвно оптоварување (кога енергијата е дефицитарна и скапа) и зголемување на потрошувачката во периоди на минимални оптоварувања (така во ноќните часови ќе можат да се користат вишоците на производство од термо електраните),
 ги намалуваат трошоците за управување со системот,
 потенцијално генерирање на придобивки и за операторите и за сопствениците на електричните возила.
Дополнителните ефекти од интеграција на возилата се предизвик за систем операторите – високи оптоварувања во делови од мрежите, намалена динамичка стабилност и влијанија врз квалитетот на електричната енергија. Многу е важно да се направат сеопфатни координирани анализи во системот за овие појави да се надминат и да може да се овозможи непрекинато користење возилата од страна на корисниците. Фокусот е на што е можно поголема интеграција, но за тоа треба да се имплементираат соодветни технолошки решенија и пазарни механизми. Целта е да се овозможи двостран тек на моќност помеѓу електричните возила и електричните мрежи како и примена на интелигентни мрежи.


- Инвестициски документ кој се публикува секоја година по одобрување од РКЕ. Во документот се дефинирани сите проекти кои треба да се реализираат во следните десет години и се дава информација за проектите кои се реализираат. Развојниот план е направен според тековните информации за проектите и според заклучоците од Студијата со концепти за развој на преносната мрежа во одделни региони за долгорочен период (студијата за развој на преносната мрежа), изработена април, 2017 година. Сите проекти кои се дел од планот за развој може да започнат / продолжат со реализација.

- Индикативен документ кој се публикува секоја година. Во документот се прикажани прогнозите на потребите од електрична енергија и моќност, како и билансот на електрична енергија и моќност во Република Северна Македонија.


Студија за  автоматизирано управување со потрошувачка (Automated Demand Response) 
- Студија која ja дефинира основната рамка и упатствата за потенцијален развој на идните програми за интеграција на Управувањето со потрошувачката во македонскиот Преносен систем во однос на постигнување на поголема безбедност на снабдување во системот, како и поголема економска ефикасност и зголемена одржливост. Процесите, насочени кон искористување на флексибилноста на побарувачката, бараат да се земат предвид различните аспекти на проблемот.

Долгорочни прогнози за потребите на електрична енергија на Република Македонија (2017) 
- Индикативен документ кој се публикува секоја година. Во документот се прикажани прогнозите на потребите од електрична енергија и моќност, како и билансот на електрична енергија и моќност во Република Македонија. Документот е резиме на Студијата за прогноза на биланс на електрична енергија и моќност за долгорочен период и анализа за адекватност на преносната мрежа на Република Македонија, изработена декември 2016 година.


Стратешки план за електропреносен систем период 2020-2040 (2017)
- Индикативен документ во кој е прикажан развојот на електропреносниот систем за следните периоди: до 2020 година (краткорочен период), 2020-2025 година (среднорочен период), 2025-2030 година (долгорочен период) и 2030-2040 година (долгорочен период / визија). Стратешкиот план ги идентификува неопходните мерки и инвестиции во преносната мрежа на Република Македонија заради обезбедување на сигурност во работата на системот. Документот е резиме на студијата за развој на преносната мрежа со наслов: Студијата со концепти за развој на преносната мрежа во одделни региони за долгорочен период, изработена април, 2017 година.


План за развој на електропреносниот систем период 2018-2022 (2017) 
- Инвестициски документ кој се публикува секоја година. Во документот се дефинирани сите проекти кои треба да се реализираат во следните пет години и се дава информација за проектите кои се реализираат. Развојниот план е направен според тековните информации за проектите и според заклучоците од Студијата со концепти за развој на преносната мрежа во одделни региони за долгорочен период (студијата за развој на преносната мрежа), изработена април, 2017 година. Сите проекти кои се дел од планот за развој може да започнат/продолжат со реализација.


Влијание на планираните инвестиции врз намалување на загубите на електрична енергија во преносната мрежа за регулиран период 2018-2020 година (2017) 
- Информативен документ кој се публикува секоја година. Во документот е изложен план за инвестирање во преносниот систем за регулираниот период (три години), во кој се прикажани очекуваните зголемувања на ефикасноста на работа на преносниот систем преку намалување на загубите на електрична енергија и подобрување на квалитетот на испорачаната електрична енергија од преносната мрежа. Документот ги содржи резултатите од пресметките на промените на загубите на електрична енергија заради проектите од Студијата со концепти за развој на преносната мрежа во одделни региони за долгорочен период (студијата за развој на преносната мрежа), изработена април, 2017 година.Студија за проценка на вкупните трошоци за интегрирање на ОИЕ во ЕЕС на Македонија

Студија за прогноза на биланс на ЕЕ

Студија за развој на преносната мрежа 2010-2020 година


Презентација за институционална поставеност на организираниот “ден-однапред”пазар на електрична енергија


Годишен извештај за 2014 година на МЕПСО

Годишен извештај за 2013 година на МЕПСО 

Годишен извештај за 2012 година на МЕПСО 

Годишен извештај за 2011 година на МЕПСО 

Годишен извештај за 2010 година на МЕПСО 

Годишен извештај за 2009 година на МЕПСО   

Годишен извештај за 2008 година на МЕПСО 

Брошура за енергетска ефикасност

10 години МЕПСО 

Брошура за МЕПСО

Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО

Интервју на Сашо Василевски, генерален директор на МЕПСО за неделник „Капитал“

Интервју на Сашо Василевски, генерален директор на МЕПСО за магазин „Економија и бизнис“
Интервју на Ненад Јовановски, генерален директор на МЕПСО за Енергетика.НЕТ, ноември 2016 година
Интервју на Ненад Јовановски, генерален директор на МЕПСО за Енергетика.НЕТ, ноември 2016 година