Испрати по е-пошта

Пазар на балансна електрична енергија

Пазар на балансна електрична енергија

Целта на процесот на балансирање е да се одржи рамнотежа помеѓу производството и потрошувачката (побарувачката) во системот. Отстапувањето на фреквенцијата од номиналната фреквенција произлегува од неурамнотеженоста помеѓу производството и побарувачката.
Со цел обезбедување на оперативна сигурност, одржување на фреквенцијата и напонската стабилност на системот, согласно Законот за Енергетика, АД МЕПСО ги донесе Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем и е одговорен за воспоставување и организирање на национален Пазар на балансна енергија.
Согласно Правилата за балансирање на ЕЕС, АД МЕПСО ќе врши набавка на балансни услуги (aFRR и mFRR балансен капацитет и балансна енергија) на транспарентен и пазарно ориентиран начин и тоа од Даватели на балансни услуги кои се регистрирани на Пазарот на балансна енергија.
Давателите на Услуги за Балансирање коишто се квалификувани за обезбедување на FCR, aFRR или mFRR балансен капацитет и балансна енергија до денот на отпочнување на примената на овие Правила, се сметаат како BSPs за FCR, aFRR или mFRR и склучуваат Договор за давателите на услуги за балансирање со ОЕПС и можат да учествуваат во процесот на обезбедување на балансна енергија.
Правилата за балансирање на ЕЕС ќе стапат на сила на 01.01.2020 година

(ПРАВИЛА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ)

Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем (Службен весник бр.7 од 12.1.2021 година)

Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем (Службен весник бр.49 од 21.2.2020 година)

Правила за изменување и дополнување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем (ЛИНК)

Процедура за изготвување конечен дневен распоред

Регистар на БОС и балансни групи

Регистар на учесници на пазар на електрична енергија кој го води МЕМО

Цена на порамнување на отстапувањата и активирана балансна енергија за 2020 година:

- Јануари - прелиминарна
- Јануари - конечна
- Февруари - прелиминарна
- Февруари - конечна
- Март - прелиминарна
- Март - конечна
- Април - прелиминарна
- Април - конечна
- Мај - прелиминарна
- Мај - конечна
- Јуни - прелиминарна
- Јуни - конечна 
- Јули - прелиминарна
- Јули - конечна
- Август - прелиминарна
- Август - конечна
- Септември - прелиминарна
- Септември - конечна
- Октомври - прелиминарна
- Октомври 25.10.2020 - прелиминарна
- Октомври - конечна
- Октомври 25.10.2020 - конечна
- Ноември - прелиминарна
- Ноември - конечна
- Декември - прелиминарна

Цена на порамнување на отстапувањата и активирана балансна енергија за 2021 година:

- Јануари – прелиминарна

АД МЕПСО согласно Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, ги објавува Правилата за набавка на aFRR балансен капацитет и aFRR балансна енергија за секундарна регулација и Правилата за набавка на mFRR балансен капацитет и mFRR балансна енергија за терциерна регулација.

- Правила за набавка на aFRR балансен капацитет и aFRR балансна енергија за секундарна регулација

- Анекс 1: Договор за набавка на aFRR балансен капацитет и балансна енергија

Согласно Одлуката на Управен Одбор на АД МЕПСО со арх.бр 02-8006/9 од 24.12.2020 за потребата за организирање на дополнителни месечни аукции се усвојува:

- Анекс 2: Месечен договор за набавка на aFRR балансен капацитет и балансна енергија

- Правилата за набавка на mFRR балансен капацитет и mFRR балансна енергија за терциерна регулација

- Анекс 1: Договор за набавка на mFRR балансен капацитет и балансна енергија

Потребната документација за регистрација на Давател на услуги за балансирање се состои од:

-Договор за регистрација на Даватели на услуги за балансирање

- БРПБЕ1

-ОДП_БЕ1

-ОДП_П1


 Регистер на Даватели на балансни услуги

Согласно Законот за енергетика и Правилата за балансирање на ЕЕС, ОЕПС е одговорен за набавка на aFRR и mFRR балансен капацитет и енергија од Даватели на услуги за балансирање со цел да обезбеди оперативна сигурност, одржување на фреквенцијата и напонската стабилност на системот.
Согласно постапката, дефинирана во Правилата за набавка на aFRR балансен капацитет и енергија и Правилата за набавка на mFRR балансен капацитет и енергија, ОЕПС на 06.12.2020 година (петок ) ќе реализира:

- Годишна аукција на aFRR балансен капацитет за секој месец одделно за 2020 година

GOT (Gate opening time) – 08:00 h
GCT (Gate closure time) – 15:00 h
Количини за набавка на aFRR балансен капацитет за 2020 година
Количини за набавка на aFRR балансен капацитет со продукти

Извештај за реализираната аукција за набавка на aFRR балансен капацитет

- Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за месец јануари 2020 година

GOT (Gate opening time) – 08:00 h
GCT (Gate closure time) – 15:00 h
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет за 2020 година
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет со продукти за јануари 2020
Извештај за реализираната аукција за набавка на mFRR балансен капацитет

- Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за месец февруари 2020 година

GOT (Gate opening time) – 09:00 h
GCT (Gate closure time) – 14:00 h
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет со продукти за февруари 2020
Извештај за реализираната аукција за набавка на mFRR балансен капацитет

- Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за месец март 2020 година

GOT (Gate opening time) – 09:00 h
GCT (Gate closure time) – 14:00 h
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет со продукти за март 2020
Извештај за реализирана аукција за набавка на mFRR балансен капацитет

- Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за месец април 2020 година

GOT (Gate opening time) – 09:00 h
GCT (Gate closure time) – 14:00 h
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет со продукти за април 2020
Извештај за реализирана аукција за набавка на mFRR балансен капацитет

- Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за месец мај 2020 година

GOT (Gate opening time) – 09:00 h
GCT (Gate closure time) – 14:00 h
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет со продукти за мај 2020
Извештај за реализирана аукција за набавка на mFRR балансен капацитет

- Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за месец јуни 2020 година

GOT (Gate opening time) – 09:00 h
GCT (Gate closure time) – 14:00 h
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет со продукти за јуни 2020
Извештај за реализирана аукција за набавка на mFRR балансен капацитет

- Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за месец јули 2020 година

GOT (Gate opening time) – 09:00 h
GCT (Gate closure time) – 14:00 h
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет со продукти за јули 2020
Извештај за реализирана аукција за набавка на mFRR балансен капацитет

- Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за месец август 2020 година

GOT (Gate opening time) – 09:00 h
GCT (Gate closure time) – 14:00 h
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет со продукти за август 2020
Извештај за реализирана аукција за набавка на mFRR балансен капацитет  

- Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за месец септември 2020 година

GOT (Gate opening time) – 09:00 h
GCT (Gate closure time) – 14:00 h
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет со продукти за септември 2020
Извештај за реализирана аукција за набавка на mFRR балансен капацитет

- Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за месец октомври 2020 година

GOT (Gate opening time) – 09:00 h
GCT (Gate closure time) – 14:00 h
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет со продукти за октомври 2020
Извештај за реализирана аукција за набавка на mFRR балансен капацитет 

- Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за месец ноември 2020 година

GOT (Gate opening time) – 09:00 h
GCT (Gate closure time) – 14:00 h
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет со продукти за ноември 2020 
Извештај за реализирана аукција за набавка на mFRR балансен капацитет

- Месечна аукција на mFRR балансен капацитет за месец декември 2020 година

GOT (Gate opening time) – 09:00 h
GCT (Gate closure time) – 14:00 h
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет со продукти за декември 2020 
Извештај за реализирана аукција за набавка на mFRR балансен капацитет

- Годишна аукција на aFRR балансен капацитет за секој месец одделно за 2021 година

Датум: 14.12.2020 (понеделник)
GOT (Gate opening time) – 12:00 h
GCT (Gate closure time) – 12:00 h

Количини за набавка на aFRR балансен капацитет за 2021 година
Количини за набавка на aFRR балансен капацитет со продукти

Извештај за реализираната аукција за набавка на aFRR балансен капацитет

- Месечна аукција на aFRR и mFRR балансен капацитет за месец јануари 2021 година

Датум: 16.12.2020 (среда)
GOT (Gate opening time) – 14:00 h
GCT (Gate closure time) – 14:00 h

Количини за набавка на mFRR балансен капацитет за 2021 година   

Количини за набавка на аFRR балансен капацитет со продукти за јануари 2021 
Извештај за реализирана аукција за набавка на аFRR балансен капацитет
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет со продукти за јануари 2021 
Извештај за реализирана аукција за набавка на mFRR балансен капацитет

- Месечна аукција на aFRR и mFRR балансен капацитет за месец февруари 2021 година

Датум: 18.01.2020 (понеделник)
GOT (Gate opening time) – 14:00 h
GCT (Gate closure time) – 14:00 h

Количини за набавка на аFRR балансен капацитет со продукти за февруари 2021
Количини за набавка на mFRR балансен капацитет со продукти за февруари 2021


Согласно Правилата за балансирање на ЕЕС, ОЕПС го започна процесот на склучување на Договор за балансна одговорност и објавување на Регистар на БОС и балансни групи. 
Барање за стекнување на статус на БОС
Договор за балансна одговорност

АД МЕПСО е должен да купи и/или продаде електрична енергија за компензација на несаканите отстапувања на контролната област на транспарентен, недискриминаторен и конкурентен начин. За таа цел, ги објавуваме
“ПРАВИЛА ЗА КУПУВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА НЕСАКАНИТЕ ОТСТАПУВАЊА НА КОНТРОЛНАТА ОБЛАСТ УПРАВУВАНА ОД CTPAHA НА АД МЕПСО”

Правила за компензација

Јавен повик за склучување рамковен договор за компензација

Рамковен договор за купопродажба на електрична енергија за покривање на несаканите отстапувања во електропреносната мрежа

Календар со компензациски периоди дефиниран од ENTSO-E

Извештаи за балансен механизам за 2020 година:

- Јануари
Месечен финансиски извештај за балансен механизам - прелиминарен 
Месечен финансиски извештај за балансен механизам - конечен 
Детален извештај за FRR балансен капацитет и енергија 


- Февруари
Месечен финансиски извештај за балансен механизам-прелиминарен 
Месечен финансиски извештај за балансен механизам-конечен 
Детален извештај за FRR балансен капацитет и енергија 

- Март
Месечен финансиски извештај за балансен механизам-прелиминарен
Месечен финансиски извештај за балансен механизам – конечен
Детален извештај за FRR балансен капацитет и енергија

-Април
Месечен финансиски извештај за балансен механизам - прелиминарен 
Месечен финансиски извештај-Април-конечен
Детален извештај за FRR балансен капацитет и енергија 

- Мај
Месечен финансиски извештај за балансен механизам -прелиминарен  
Месечен финансиски извештај за балансен механизам – конечен 
Детален извештај за FRR балансен капацитет и енергија 


- Јуни
Месечен финансиски извештај за балансен механизам 
Детален извештај за FRR балансен капацитет и енергија 
Месечен финансиски извештај за балансен механизам – конечен

-Јули
Месечен финансиски извештај за балансен механизам 
Детален извештај за FRR балансен капацитет и енергија

-Август
Месечен финансиски извештај за балансен механизам 
Детален извештај за FRR балансен капацитет и енергија

-Септември
Месечен финансиски извештај за балансен механизам 
Детален извештај за FRR балансен капацитет и енергија

-Октомври
Месечен финансиски извештај за балансен механизам 
Детален извештај за FRR балансен капацитет и енергија