Испрати по е-пошта

Пазар на балансна електрична енергија

Пазар на балансна електрична енергија

Целта на процесот на балансирање е да се одржи рамнотежа помеѓу производството и потрошувачката (побарувачката) во системот. Отстапувањето на фреквенцијата од номиналната фреквенција произлегува од неурамнотеженоста помеѓу производството и побарувачката.
Со цел обезбедување на оперативна сигурност, одржување на фреквенцијата и напонската стабилност на системот, согласно Законот за Енергетика, АД МЕПСО ги донесе Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем и е одговорен за воспоставување и организирање на национален Пазар на балансна енергија.
Согласно Правилата за балансирање на ЕЕС, АД МЕПСО ќе врши набавка на балансни услуги (aFRR и mFRR балансен капацитет и балансна енергија) на транспарентен и пазарно ориентиран начин и тоа од Даватели на балансни услуги кои се регистрирани на Пазарот на балансна енергија.
Давателите на Услуги за Балансирање коишто се квалификувани за обезбедување на FCR, aFRR или mFRR балансен капацитет и балансна енергија до денот на отпочнување на примената на овие Правила, се сметаат како BSPs за FCR, aFRR или mFRR и склучуваат Договор за давателите на услуги за балансирање со ОЕПС и можат да учествуваат во процесот на обезбедување на балансна енергија.
Правилата за балансирање на ЕЕС ќе стапат на сила на 01.01.2020 година
(ЛИНК од ПРАВИЛАТА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ)