Испрати по е-пошта

Пазар на балансна електрична енергија

Пазар на балансна електрична енергија

Целта на процесот на балансирање е да се одржи рамнотежа помеѓу производството и потрошувачката (побарувачката) во системот. Отстапувањето на фреквенцијата од номиналната фреквенција произлегува од неурамнотеженоста помеѓу производството и побарувачката.
Со цел обезбедување на оперативна сигурност, одржување на фреквенцијата и напонската стабилност на системот, согласно Законот за Енергетика, АД МЕПСО ги донесе Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем и е одговорен за воспоставување и организирање на национален Пазар на балансна енергија.
Согласно Правилата за балансирање на ЕЕС, АД МЕПСО ќе врши набавка на балансни услуги (aFRR и mFRR балансен капацитет и балансна енергија) на транспарентен и пазарно ориентиран начин и тоа од Даватели на балансни услуги кои се регистрирани на Пазарот на балансна енергија.
Давателите на Услуги за Балансирање коишто се квалификувани за обезбедување на FCR, aFRR или mFRR балансен капацитет и балансна енергија до денот на отпочнување на примената на овие Правила, се сметаат како BSPs за FCR, aFRR или mFRR и склучуваат Договор за давателите на услуги за балансирање со ОЕПС и можат да учествуваат во процесот на обезбедување на балансна енергија.
Правилата за балансирање на ЕЕС ќе стапат на сила на 01.01.2020 година

(ЛИНК од ПРАВИЛАТА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ)

АД МЕПСО согласно Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, ги објавува Правилата за набавка на aFRR балансен капацитет и aFRR балансна енергија за секундарна регулација и Правилата за набавка на mFRR балансен капацитет и mFRR балансна енергија за терциерна регулација.

- Линк од Правилата за набавка на aFRR балансен капацитет и aFRR балансна енергија за секундарна регулација

- Линк до Анекс 1: Договор за набавка на aFRR балансен капацитет и балансна енергија

- Линк од Правилата за набавка на mFRR балансен капацитет и mFRR балансна енергија за терциерна регулација

- Линк до Анекс 1: Договор за набавка на mFRR балансен капацитет и балансна енергија

Потребната документација за регистрација на Давател на услуги за балансирање се состои од:

-Договор за регистрација на Даватели на услуги за балансирање

- БРПБЕ1

-ОДП_БЕ1

-ОДП_П1